Χρηματοδότηση για επιχειρήσεις

Η Λαζανάς προσφέρει χρηματοδοτικά προγράμματα ανταγωνιστικά και προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των Ελλήνων. Είμαστε σε θέση να χρτηματοδοτήσουμε και επαγγελματικά αυτοκίνητα FORD και να σταθούμε στο πλευρό του Έλληνα επαγγελματία.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα 

 • Προκαταβολές από 10%
 • Διάρκεια δανείων από 12 έως και 60 μήνες
 • Δυνατότητα αναπροσαρμογής του αριθμού των υπολειπομένων δόσεων και της ημερομηνίας πληρωμής τους
 • Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης του δανείου χωρίς καμία επιβάρυνση

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την έκδοση δανείου σε ΑΕ & ΕΠΕ 

 • 1. Καταστατικό Εταιρείας με την σφραγίδα καταχώρησής του στο Πρωτοδικείο και ΦΕΚ δημοσίευσής του (εάν το σχετικό ΦΕΚ δεν έχει κυκλοφορήσει, να προσκολιστεί το ΤΑΠΕΤ).
 • 2. Τυχόν γενόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού, με την σφραγίδα καταχώρησής του στο Πρωτοδικείο και ΦΕΚ δημοσίευσής τους.
 • 3. Υπεύθυνη δήλωση του/των διαχειριστών και νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.
 • 4. Πρακτικό Συνέλευσης Εταίρων που να εξουσιοδοτεί τον/τους εκπρόσωπο/ους να υπογράψει/ουν την Σύμβαση Συνεργασίας με την FCE BANK plc, αλλά και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο.
 • 5. Εκκαθαριστικό εφορίας για τα εισοδήματα (Ε3 ή Ε4 ή Ε5).
 • 6. Βεβαίωση της εφορίας για έναρξη εργασιών.
 • 7. Υπεύθυνη δήλωση (υπογεγραμμένη για το γνήσιο της υπογραφής ΜΟΝΟ από αστυνομική αρχή) που να βεβαιώνει στην τράπεζά μας για την ιδιότητα του εγγυητή ως νόμιμου εκπροσώπου της εν προκειμένω εταιρείας.